Privacyverklaring Cambridge Weight Plan Benelux B.V.

Het doel van deze privacyverklaring is om inzichtelijk te maken welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, wat we ermee doen en hoe we ze beschermen. Ook vindt u er informatie over uw rechten.

Ons privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten, websites en apps die worden aangeboden door Cambridge Weight Plan Benelux B.V. en daaraan gelieerde bedrijven, tenzij anders aangegeven.

De Cambridge Weight Plan consulenten zijn allen zelfstandige ondernemers en als zodanig ook zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk in de zin van de verordening EU 2016/679 General Data Protection Regulations (GDPR) ten aanzien van de verwerking en opslag van uw Persoonsgegevens.

De consulent is derhalve uw aanspreekpunt voor alle privacy gerelateerde vragen omtrent uw Persoonsgegevens.

 

Uw privacy is belangrijk

Bij Cambridge Weight Plan Benelux B.V. vinden we het uitermate belangrijk om de privacy van elke cliënt te respecteren. Uitgangspunt van Cambridge Weight Plan Benelux B.V. en haar aangesloten zelfstandige Cambridge Weight Plan consulenten in de Benelux, is dat onze cliënten op de eerste plaats komen. Bij al onze beslissingen gaan we uit van deze waarde, inclusief de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We hebben het onderstaande beleid zo duidelijk en eenvoudig mogelijk opgesteld zodat u weet wat wij met uw gegevens doen. U behoudt te allen tijde zeggenschap over uw persoonsgegevens volgens verordening EU 2016/679 General Data Protection Regulations (GDPR).

 

1. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

 1. Bij het invullen van een contactformulier en/of de online registratie en/of het intakegesprek en/of de nieuwsbrief registratie stemt u in met het vastleggen van uw voornaam, naam, e-mailadres, woonadres, telefoonnummers (zgn. NAWT-gegevens) en geslacht. Deze gegevens worden gebruikt om u te identificeren en onze dienstverlening en die van onze consulenten mogelijk te maken.
 1. Wij kunnen u naar uw leeftijd/geboortedatum vragen, gezins- en woonomstandigheden, uw opleiding, werk, hobby’s, interesses , uw dagelijkse bezigheden en patronen, lichaamsbeweging, voeding en voedingsgewoonten, gezondheid, medicijngebruik en medisch verleden. Verder willen wij graag weten welk gewicht/BMI u met ons afslankprogramma wilt bereiken en of u al eerder pogingen heeft ondernomen om af te slanken. Daarnaast zullen wij tijdens de consulten de voortgang van uw afslank- en/of gewichtsbehoud proces Die gegevens worden gebruikt om u optimaal van dienst te kunnen zijn en om anonieme, samengevoegde statistieken samen te stellen. Met deze statistieken kunnen wij inzicht krijgen in de achtergrond, behoefte en resultaten van bepaalde cliëntgroepen zodat wij onze dienstverlening en producten continu kunnen verbeteren.
 1. Wij begeleiden geen kinderen onder de 16 jaar en daarom verwerken wij geen persoonsgegevens van kinderen onder de 16 jaar. Indien dat onbedoeld toch gebeurt dan worden stappen ondernomen om deze gegevens zo snel als mogelijk te verwijderen. Voor adolescenten tussen de 16 en 18 jaar oud geldt dat de ouders/verzorgers het inschrijfformulier moeten ondertekenen.

 2. Uw NAWT-gegevens kunnen ook worden gebruikt om u bepaalde informatie te verstrekken over onze producten en diensten en die van aan ons gelieerde organisaties. Echter, u ontvangt deze informatie alleen als u zich daarvoor vooraf heeft aangemeld (opt-in). Via de afmeldmogelijkheid per informatieverstrekking kunt u zich hiervoor ook afmelden (opt-out). Wanneer u zich afmeldt, worden uw NAWT-gegevens direct en definitief uit onze verzendlijst verwijderd. Als u gebruikt maakt van een persoonlijk digitaal account dan gelden de voorwaarden zoals in art 1.5. is beschreven.

 3. Wanneer u zich heeft aangemeld voor een persoonlijk digitaal Cambridge Weight Plan account en gebruik maakt van de producten en/of diensten van Cambridge Weight Plan, dan worden alle door u verstrekte gegevens minimaal 1 jaar na uw laatste contactmoment bewaard in uw persoonlijk account. Uitsluitend op uw verzoek kunnen de gegevens ook eerder worden verwijderd. De applicatienaam waar uw account gegevens wordt bewaard heeft de werknaam RealCareWare. De applicatie is ontwikkeld door en eigendom van Cambridge Weight Plan Benelux BV.

 4. Tot slot kunnen wij uw zoekgedrag en verkeersgegevens, uw IP-adres en andere digitale identificatiegegevens registreren om misbruik van of inbreuk makend gedrag op onze website(s) en overige digitale systemen op te sporen. In geanonimiseerde vorm kunnen deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van onze websites en overige digitale systemen te verbeteren. Verder kunnen wij op basis van dwingend rechterlijke voorschriften of rechterlijke bevelen verplicht zijn om bepaalde gegevens aan derden te verstrekken.

2. Bewaren persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een natuurlijk persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. Dit is geregeld in EU verordening 2016/679 General Data Protection Regulations (GDPR). Deze verordening geeft regels ter bescherming van uw persoonsgegevens.

 2. Cambridge Weight Plan Benelux V. is verantwoordelijke in de zin van de GDPR voor de verwerking van de persoonsgegevens in de applicatie RealCareWare en heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot uzelf en uw Cambridge Weight Plan consulent.

 3. In vervolg op artikel 2.2. dragen wij zorg voor vertrouwelijkheid betreffende de persoonsgegevens en verplichten eventuele derden (zoals externe systeembeheerders) die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens schriftelijk tot geheimhouding.

 4. Uw persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk Verwijdering van uw persoonsgegevens vindt in beginsel plaats twaalf maanden na uw laatste contactmoment met uw consulent. Echter, als u dat wilt worden uw persoonsgegevens op uw verzoek verwijderd conform regels ingevolge de GDPR. Verwijderen betekent in deze context dat uw persoonsgegevens, die tijdens de begeleiding door uw consulent zijn opgeslagen, geanonimiseerd worden. De geanonimiseerde gegevens kunnen daarna uitsluitend voor statistische doeleinden worden gebruikt (zie art. 1.2).
 1. Wanneer uw gegevens nog niet zijn geanonimiseerd (zie 2.4). krijgt u 1 maand vóór afloop van de minimale bewaartermijn op het laatst bekende e-mailadres een bericht om uw gegevens wel of niet definitief te anonimiseren op de einddatum van de bewaartermijn. Bij niet tijdig reageren of een niet meer geldig e-mailadres zullen wij uw gegevens direct na afloop van de bewaartermijn anonimiseren. Het is dan niet meer mogelijk om gegevens vanuit het verleden op te vragen.

 2. Eventuele logfiles met uw zoekgedrag, verkeersgegevens, uw IP-adres en andere digitale identificatiegegevens worden maximaal zeven dagen Daarna worden die gegevens automatisch vernietigd, tenzij uw gegevens een vermoedelijke relatie hebben met een of meerdere incidenten op onze systemen (zie art. 1.6).

3. Bescherming en beveiliging van verzamelde gegevens.

 1. Wij verkopen, verhuren of ruilen uw persoonsgegevens niet en zullen deze ook niet op een andere manier verstrekken of ter inzage geven aan derden. Alleen als wij daartoe wettelijk zijn verplicht, of van bevoegde autoriteiten daartoe bevel krijgen, zullen wij persoonsgegevens beschikbaar moeten stellen. Wij kunnen persoonsgegevens openbaar maken ter bescherming van onze belangen, voor het afdwingen van onze beleidsregels of ter bescherming van rechten, eigendommen of veiligheid van derden.

 2. Wij gebruiken up to date beveiligingstechnologieën, -procedures en -controles om uw persoonsgegevens optimaal te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking en onjuiste verwerking.

 

4. Wat zijn cookies?

 1. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de website die u bezoekt op uw apparaat worden geplaatst. De volgende keer dat u diezelfde website bezoekt, zorgen cookies ervoor dat uw apparaat wordt Door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals pixeltags /bakens en scripts (‘cookies’) kan deze website informatie over bezoeken en bezoekers opslaan. Sommige cookies op de websites plaatsen we zelf, terwijl andere cookies door derden worden geplaatst. Cookies van derden kunnen ook buiten onze websites gegevens verzamelen.

 2. Cookies kunnen worden gebruikt om het bezoek aan een website persoonlijker te maken door bijvoorbeeld:
  • relevante navigatie-instellingen te tonen;
  • de voorkeuren van de bezoeker te onthouden;
  • de algehele gebruikerservaring te verbeteren, en
  • het aantal getoonde advertenties te beperken.

Het gebruik van cookies door Cambridge Weight Plan Benelux B.V. en gelieerde organisaties:

 1. Door op ‘Akkoord’ in de cookiemelding te klikken of door de website te blijven gebruiken, geeft u toestemming voor het plaatsen en uitlezen van cookies op 1op1dieet.nl en de bijbehorende sub domeinen.

 2. Wij gebruiken cookies voor de goede (technische) werking van onze site, zoals het onthouden van inloggegevens. Deze cookies zijn niet schadelijk voor uw privacy.

 3. Verder gebruiken wij cookies, waaronder Google-Analytics (om de bezoekcijfers te kunnen analyseren en de website aan te passen aan de gebruiker) en cookies van YouTube, Facebook en andere social media. Dit zijn website-overschrijdende cookies die o.a. voor reclamedoeleinden uw surfgedrag volgen. Er is sprake van persoonsgegevens die tot u herleidbaar zijn en mogelijk worden verwerkt. Die cookies worden echter alleen op uw apparaat geïnstalleerd als u daar uitdrukkelijke toestemming voor Voor het verwijderen van cookies verwijzen wij u naar www.consumentenbond.nl/internet-privacy/extra/cookiesverwij- deren/.

5. Doorgifte naar derde landen.

Om technische en operationele redenen kunnen uw persoonsgegevens worden doorgeven aan een service provider met vestiging(en) buiten de EU, mits de Europese Commissie bepaald heeft of de wetgeving van het land voldoet aan de standaarden van de richtlijn GDPR. Voor Amerikaanse bedrijven in de Verenigde Staten geldt dat deze voldoen aan de GDPR en aangesloten zijn bij het framework Privacy Shield.

 

6. Kennisneming en verbetering gegevens

Indien u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw persoonsgegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met uw consulent(e) en/of uw gegevens bekijken en/of aanpassen in uw persoonlijk account.

 

7. Diversen

 1. Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing, met de rechtbank te Midden- Nederland locatie Utrecht, als bevoegde instantie.

 2. Deze privacyverklaring kan worden Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op www.1op1dieet.nl.

 3. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of ons privacy beleid, kunt u deze stellen op onze website 1op1dieet.nl.nl via de rubriek ‘Contact’.

 

 

Cambridge Weight Plan Benelux B.V., Siliciumweg 6, 3812 SX Amersfoort, Nederland.